Gesamter Chor
 
 Melodie
 
 
 
 Tenor
 
 
 
 Bass
 
 
 
  D A7 D
Muß i'  denn, muß i'  denn zum  Städtele hinaus, Städtele hinaus
  A7 D
Und  du mein Schatz bleibst  hier
  D A7 D
Wenn i'  komm', wenn i'  komm', Wenn i'  wieder, wieder komm',
  A7 D
Kehr i'  ei' mei' Schatz bei  dir
  A7 D
Kann i'  glei' net allweil  bei dir sei'
  G D
han' i'  doch mei' Freud' an  dir
  D   D
Wenn i'  komm', wenn i'  komm', wenn i'  wieder, wieder komm',
  A7 D
Kehr' i'  ei' mei' Schatz bei  dir.Verse 2

  D A7 D
Wenn du  weinst, wenn du  weinst, dass i'  wandere muß, wandere muß
  A7 D
Wie wenn d' Lieb jetzt wär vor bei.
  D A7 D
Sind au'  drauß, sind au'  drauß, der  Mädele viel,
  A7 D
Lieber  Schatz, i' bleib dir  treu.
  A7 D
Denk  du nett wenn i' a  and're seh
  G D
no  sei mei Lieb' vor bei
  D   D
Sind au'  drauß, sind au' d rauß, der  Mädele viel,
  A7 D
Lieber  Schatz, i' bleib dir  treu.Verse 3

  D A7 D
Übers  Jahr, übers  Jahr, wenn mer  Träubele schneidt, Träubele schneidt,
  A7 D
Stell i'  hier mi' wiedrum  ei'
  D A7 D
Bin i'  dann, bin i'  dann, dei'  Schätzele no',
  A7 D
So  soll die Hochzeit  sei.
  A7 D
Übers  Jahr do ischt mei'  Zeit vorbei
  G D
do  g'hör i' mei und  dei
  D   D
Bin i'  dann, bin i'  dann, dei'  Schätzele no',
  A7 D
So  soll die Hochzeit  sei.